Warunki ogólne

Florensis Polska

Poniżej przedstawione ogólne warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich ofert, przyjętych zamówień, ich potwierdzeń i realizacji.

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie musi mieć formę pisemną. Zamówienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone w ciągu 3 dni pisemnie. Zamówienie realizowane jest na nazwisko lub nazwę zamawiającego a odbiór zamówionego towaru następuje w miejscu wskazanym przez dostawcę lub po uprzednim uzgodnieniu bezpośrednio pod adres zamawiającego. Dostarczenie towaru za pośrednictwem firm / osób trzecich może nastąpić tylko po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy zamawiającym a dostawcą a ryzyko zniszczenia lub utraty towaru jest w takim przypadku po stronie zamawiającego.

 2. Złożone zamówienie jest wiążące. Na wniosek kupującego sprzedający potwierdza pisemnie przyjęcie zamówienia. Realizacja zamówienia następuje

w przewidzianym terminie i zamawiający jest zobowiązany do podjęcia zamówionego towaru. W przypadku nie podjęcia towaru z przyczyn niezależnych od dostawcy zamawiający zostanie obciążony za towar zgodnie z jego wartością ofertową.

 

3. Zamawiający jest zobowiązany do wpłacenia przedpłaty w wysokości 20% - 50% wartości zamówienia ( na konto sprzedającego lub przekazem pocztowym na jego adres). Jeżeli zamawiający nie dokonał przedpłaty za zamówiony towar lub istnieje uzasadniona obawa, że zamawiający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia.

 4. Anulowanie lub zmiana złożonego

i potwierdzonego zamówienia możliwe jest tylko na drodze wspólnego, dwustronnego uzgodnienia z zastrzeżeniem pkt. 3.

 5. Sprzedający uprawniony jest do zatrzymania przedpłaty bądź obciążenia zamawiającego rachunkiem za poniesione straty, w wysokości uzależnionej od terminu anulowania zamówienia:

* 50% wartości przedpłaty, jeżeli anulowanie zamówienia nastąpi do

8 tygodni przed terminem realizacji

* 100% wartości przedpłaty, jeżeli anulowanie nastąpi do 4 tygodni przed terminem odbioru. * nie podjecie dostarczonego towaru spowoduje skutki jak w punkcie 2 niniejszych warunków sprzedaży.

 6. Jeżeli kupujący wyraźnie nie wyklucza możliwości zmian sprzedający zastrzega sobie prawo, również przy terminowo złożonych zamówieniach, dokonania zmian w zamówieniu na podobną odmianę w tej samej cenie.

7. Krótkoterminowe zamówienia tj. składane 4 tygodnie przed terminem realizacji lub później mogą być zmienione niezależnie od potwierdzenia pisemnego,

z zachowaniem proporcji i ilości odmian.

8. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli rośliny opuszczą zakład sprzedającego 7 dni przed bądź do 14 dni po potwierdzonym terminie realizacji.

 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami.

 10. Zmiany złożonego, potwierdzonego

i przekazanego do realizacji zamówienia możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu ze sprzedającym i nie później niż 6 tygodni przed terminem realizacji. Późniejsze zmiany mogą zostać nieuwzględnione,

a zamawiający może zostać obciążony całą wartością zamówionego towaru.

 11. Kupujący zostanie obciążony pełną wartością towaru, jeżeli brak możliwości realizacji zamówienia wynika z winy kupującego. (np. z braku odbioru towaruw terminie lub w wyniku braku spłaty poprzednich zobowiązań)

 12. Dostawy realizuje się z zakładu sprzedającego własnym środkiem transportu kupującego, firmowym samochodem sprzedającego, koleją, pocztą lub przesyłkami kurierskimi. Koszty dostawy obciążają kupującego. Za szkody wynikłe z winy przewoźnika (poza transportem własnym sprzedającego) sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia towaru podczas transportu, zamawiający jest zobowiązany uiścić 100% wartości towaru.

 

13. Ekstremalne warunki zewnętrzne jak np.: bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, awarie i inne przyczyny zewnętrzne niezależne od sprzedającego zwalniają sprzedającego w części lub
w całości z dotrzymania terminu dostawy. Jednocześnie sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w pierwszym możliwym terminie dostępności danego asortymentu. Zamówienie może zostać zrealizowane w partiach.

 

14. Niezrealizowane zamówienia pozostają aktualne do realizacji w pierwszym możliwym terminie dostępności zamówionego asortyment. Anulowanie takich zamówień następuje po złożeniu przez zamawiającego rezygnacji w formie pisemnej.

 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1. Wszystkie proponowane ceny są cenami netto sprzedającego i nie obejmują kosztów transportu, opakowania i podatku VAT. Ceny promocyjne są ważne wyłącznie przy zachowaniu proponowanych terminów płatności. Niedotrzymanie uzgodnionych terminów płatności wypisanych na fakturze spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę wg. obowiązującej w danym momencie maksymalnej stawki za każdy dzień zwłoki.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji cen w zależności od zmiany kursu walut.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje ilościowo jakościowe winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze towaru. Reklamacje muszą być składane w formie pisemnej. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone
w ciągu trzech dni pisemnie. Sprzedający ponosi odpowiedzialność finansową wyłącznie do wartości towaru według faktury zakupu, za wszystkie uzasadnione i w terminie (jak wyżej) złożone reklamacje.

 2. Kupujący ma obowiązek odebrania reklamowanego towaru o obniżonej jakości
i podjęcie próby uprawy, zapewniając roślinom optymalne warunki dla ich wzrostu, minimalizując jednocześnie potencjalne straty. Definitywne rozliczenie reklamacji powinno nastąpić natychmiast po możliwości oszacowania strat jednak najpóźniej po 30 dniach od daty otrzymania towaru.

 

GWARANCJE

1.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niego niezależnymi i nie podlegającymi jego kontroli. Wszelkie porady i pomoc udzielane są wg. najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą sprzedającego, lecz bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone koszty produkcji i potencjalnie planowane zyski, gwarantując maksimum zwrot wartości towaru według wartości opisanej na dokumencie zakupu.

 

ODMIANY CHRONIONE

 1. W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający pozostaje ich właścicielem jednak zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela odmiany wyjściowej lub jego pełnomocnika. Ten natomiast zobowiązany jest osobiście lub przez wyznaczoną osobę trzecią dokonać oględzin w zakładzie produkującego
i zabezpieczyć materiał do ewentualnych doświadczeń.

2. Zakupione we Florensis Polska Sp. z O.O. odmiany służyć mogą wyłącznie do produkcji roślin handlowych i jako takie mogą być sprzedane. Zależnie od oferowanych odmian kupujący ma obowiązek podpisania umowy licencyjnej dotyczącej zakupu danego asortymentu i zakazu reprodukowania go oraz odsprzedawania osobom trzecim. Reprodukcja chronionych odmian we własnym zakresie jest możliwa jedynie za pisemną zgodą właściciela lub reprezentanta właściciela chronionych odmian.

 

WŁASNOŚĆ

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu całkowitego uregulowania faktury, realizacji czeku lub weksla. To zastrzeżenie odnosi się również do roślin zaawansowanych we wzroście.
W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury sprzedający może według własnego wyboru wyegzekwować należność na drodze sądowej lub odebrać dostarczony towar, celem jego dalszej odsprzedaży.
2. Powyższe ustalenia są zobowiązujące dla obu stron. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie lub przed właściwym sądem wyznaczonym przez Florensis Polska.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

ZWROTNE PALETKI ROZSADOWE FLORENSIS

 1. Siewki i sadzonki dostarczane są na zwrotnych paletkach rozsadowych Florensis, które w każdej chwili pozostają własnością Florensis i nie mogą być używane przez inne firmy oraz osoby fizyczne bez zgody Florensis.

 2. Obrót paletkami Florensis odbywa się wyłącznie za zgodą Florensis na warunkach przedstawionych w odrębnej umowie dotyczącej „Obrotu Paletkami Rozsadowymi Florensis”

3. Przy odbiorze siewek i sadzonek wszyscy klienci są bezwzględnie zobowiązani do podpisania umowy dotyczącej „Obrotu Paletkami Rozsadowymi Florensis”